Luteolin 98%

Luteolin 98%

Các hoạt động chống viêm của lutelion và ức chế oxide(NO) axít nitric và phân bào viêm khác, chẳng hạn như alpha yếu tố hoại tử khối u (TNF alpha), interleukin 6(IL-6), ức chế phosphorylation protein của glycine quanh co và yếu tố phiên mã hạt nhân KB(NF-KB) biểu hiện gen trung gian.

Nói chuyện ngay