Nghệ chiết xuất

Nghệ chiết xuất

Củ nghệ là rhizomatous cây thân thảo lâu năm của gia đình gừng, họ gừng. Nó là loài bản địa của Tây Nam ở Ấn Độ, đòi hỏi phải có nhiệt độ giữa 20 và 30 ° C (68 và 86 ° F) và một số lượng đáng kể các lượng mưa hàng năm để phát triển mạnh. Thực vật được tụ tập hàng năm cho các thân rễ của họ và tuyên truyền từ một số những thân rễ trong mùa giải sau.

Nói chuyện ngay